Начало

Либерализирането и развитието на пазара на електрическа енергия дава възможност за свободен достъп за търговия с електрическа енергия не само на територията на Република България, но и в региона на Балканите и ЕС. Надеждното и качествено електроснабдяване на конкуретни цени е един от основните фактори за икономически растеж. Създаването на един добре функциониращ пазар с ясни и справедливи правила, критерии и процедури свързани с организацията, ще изисква време и усилия от всички участници.

„ТЕРА КАП” ЕООД е българска компания, която развива дейността си в сферата на енергетиката в България и региона. Дружеството е лицензиран търговец на електрическа енергия, регламентиран с лицензия No Л-404-15/28.01.2013 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за период от 10 години. Лицензът позволява на компанията да търгува с електрическа енергия на свободния пазар в България, както и да осъществява внос и износ на електроенергия.

Целите но дружеството са да изгради дългосрочна стратегия и политика за трайно присъствие и утвърждаване на пазара на електрическа енергия в България и региона . „ТЕРА КАП” ЕООД разполага с всички технически и финансови възможности за извършване на сделки с електрическа енергия. В дружеството работи експертен екип от специалисти, извършващи пълната процедура по регистрацията и извеждането на свободния пазар на електроенергия за всички свои клиенти. За корпоративни клиенти, работещи с дългосрочен договор за закупуване на електрическа енергия от „ТЕРА КАП” ЕООД , дружеството предлага преференциални услуги.

Професионализмът на всеки един от нас, изразяващ се в лоялност, коректност, колегиалност, прецизност в изпълнение на поетите ангажименти и постигане на отлични и компетентни резултати гарантира взаимна изгода във всяка една търговска дейност.