Тера кап

„ТЕРА КАП” ЕООД е българска компания със сто процента частен капитал, която развива дейността си в сферата на енергетиката в България и региона. Дружеството предоставя комплексни услуги по управление на проекти, консултиране, проектиране, разработване и прилагане на цялостни решения в областта на енергетиката и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

Дружеството е лицензиран търговец на електрическа енергия, регламентиран с лицензия No Л-404-15/28.01.2013 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за период от 10 години. Лицензът позволява на компанията да търгува с електрическа енергия на свободния пазар в България, както и да осъществява внос и износ на електроенергия.