Услуги

„ТЕРА КАП” ЕООД предлага следните услуги и продукти на своите клиенти:

  1. Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ):

–        инвестиционно проектиране, включващо всички етапи – предпроектно проучване, бизнес план, технически и работен проект;

–        строителство и монтаж;

–        въвеждане в експлоатация с разрешение за ползване;

  1. Търговия с електрическа енергия:

–        непрекъснато наблюдение на процесите на подготовка и промяна на нормативната база за работа на пазара;

–        анализ на пазара, нуждите и изискванията на търговските партньори;

–        развитие и адаптиране към условията на българския и регионалния пазар;

–        продажба на електрическа енергия с гарантирани количество и цена;

–        цялостно подпомагане на клиента при навлизането му на свободния пазар, включващо помощ при определяне на оптимален ценови продукт, отговарящ на характера на потребление, обучение и помощ при изготвяне и работа с потребителска товарова диаграма, почасови графици;

–        обработка на данни и изготвяне на прогнози;

–        оптимизиране на разходите и подобряване на ефективността, чрез  изграждане на система за непрекъснат мониторинг и контрол на консумацията;

–        използване на съвременни и ефективни технически средства – хардуер, софтуер, телекомуникационни услуги;